top of page

Meet our 2022 Composers Hub Participants

Allison McIntosh

Allison McIntosh

Xu Zheng

Xu Zheng

Dinah Bianchi

Dinah Bianchi

Kayla Spellenberg

Kayla Spellenberg

Autumn Maria Reed

Autumn Maria Reed

Anne McAninch

Anne McAninch

bottom of page